25.4.11

(Darling) diz:
*Amote, sabias ?
Jow diz:
*AMOTE em caps lock
(Darling) diz:
*ahaha